We teach in Krama System 

Bala vidhnam

Srividhya vidhanam

Kali vidhanam 

Dasha mahavidya vidhanam 

Shodashi Vidhanam

Each vidhanam has its krama system for sadhna and Chakra archana .

MEPPAD SAMPRADAYA

MEPPAD MADOM